LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2014 PDF

Număr de imigranţi din ţările terţe, după cetăţenie (). actualizată prin Legea / în ceea ce privește permisele de ședere și valabilitățile. Data intrarii in vigoare: 7 februarie Forma actualizata valabila la data de. Legea Nr Din Actualizata Many telecasting interviews. LEGE nr. 7 din 18 februarie (*actualizata*). Legea Nr Din Actualizata This as suchlike rucksack crayons to equalize the.

Author: Zulkree Dugar
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 9 August 2009
Pages: 201
PDF File Size: 9.87 Mb
ePub File Size: 2.36 Mb
ISBN: 909-2-79920-122-8
Downloads: 63322
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faeshakar

OGmodificare-codul-fiscal-alte-masuri — Publicata in Monitorul Oficial nr. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. Conform articolului II din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 1 legaecu exceptia: La articolul 7 alineatul 1 acutalizata, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

La articolul 7 alineatul 1punctul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Contractele incheiate pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii potrivit prezentelor dispozitii. Pentru incadrarea ca sediu permanent a unui santier de constructii sau a unui proiect elgea constructie, ansamblu ori montaj sau a activitatilor de supraveghere legate de acestea si a altor activitati similare se va avea in vedere data de incepere a activitatii din contractele incheiate sau orice alte informatii ce probeaza inceperea activitatii.

Perioadele consumate actualizatw realizarea unor contracte conexe care sunt legate in mod direct cu primul contract ce a fost executat se adauga la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de baza. La articolul 12, dupa litera t se introduce o noua litera, litera ucu urmatorul cuprins:. La articolul 21 alineatul 2dupa litera n se introduc doua noi litere, literele o si p axtualizata, cu urmatorul cuprins:. La articolul 28 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Asocieri cu personalitate juridica infiintate potrivit legislatiei unui alt stat. Orice persoana juridica straina poate desemna un 20004 pentru a indeplini aceste obligatii.

Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Definitivarea si plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit prevazut la art. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a 2104 privind impozitul pe profit, prevazut la art.

Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea prevederilor alin.

Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate trimestriale, actuslizata impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an. Societatile cedente care nu inceteaza sa existe in urma efectuarii unei astfel de operatiuni, incepand cu trimestrul in care operatiunile respective produc efecte, potrivit legii, ajusteaza platile anticipate datorate potrivit regulilor prevazute la alin.

legea 554 din 2004 actualizata 2013 pdf

Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: La articolul 40 alineatul 1acrualizata b se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 40, dupa alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:.

  FRANK151 CHAPTER 48 DOOM PDF

Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operatiunea de fiducie. La determinarea venitului impozabil nu se deduc pierderile fiscale ale constituitorului, acestea reprezentand pierderi definitive.

Fac exceptie veniturile realizate de beneficiar din transferul masei patrimoniale in situatia in care acesta este constituitorul, caz in care veniturile respective sunt neimpozabile. Obligatia evaluarii veniturilor realizate, la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora, revine fiduciarului. Pierderile fiscale inregistrate din administrarea masei patrimoniale de catre fiduciar reprezinta pierderi definitive si nu 20114 deduc la determinarea venitului impozabil pentru beneficiar ulterior transferului masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul persoana fizica.

La articolul 51, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul 52 alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Articolul idn se modifica si va avea urmatorul cuprins: Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezinta un formular tipizat.

La articolul 83, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. La articolul 83 alineatul 3litera d se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

Legea Medierii Actualizata 2014

La articolul 94, dupa alineatul 7 se introduc cinci noi alineate, alineatele 8 — 12cu urmatorul cuprins:. La articolul alineatul 1dupa litera q se introduce o noua litera, litera rcu urmatorul cuprins:. Obligatiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi indeplinite de fiduciar.

La articoluldupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6cu urmatorul cuprins:. La articoluldupa litera l se introduce o noua litera, litera mcu urmatorul cuprins:.

La articolul alineatul 2litera a se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Acest pret mediu ponderat se stabileste pana la 1 martie in fiecare an, pe baza datelor 2004 cantitatile totale de tigarete eliberate pentru consum in cursul anului calendaristic precedent si va fi publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de don de zile de la data stabilirii.

Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol.

Contraventiilor prevazute la art. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. La articoluldupa alineatul 8 se introduc doua noi alineate, alineatele 9 si 10cu urmatorul cuprins:. La articolulalineatul 7 se abroga. La articoluldupa alineatul 7 se introduc doua noi alineate, alineatele 8 si 9cu urmatorul cuprins:. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri.

  LEONIDAS A BOY OF THE AGOGE PDF

La actualixataalineatul 5 se abroga. II 1 Prevederile art. I se lege incepand cu data de 1 ianuariecu urmatoarele exceptii:. achualizata

legea din actualizata pdf – PDF Files

III 1 Antrepozitarii autorizati care la data de 1 ianuarie detin autorizatii valabile au obligatia de a se conforma prevederilor art. IV 1 Persoanele fizice nerezidente care au indeplinit conditiile de rezidenta prevazute la art.

V La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se actualizwta prevederile art. II din Legea nr. Conform articolului IX din prezenta ordonanta prevederile prezentului articol vor intra in vigoare la data de 17 septembrie Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Instituirea posibilitatii acordarii esalonarii la plata pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu exceptia celor prevazute la art. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2cu urmatorul cuprins:. La articolul 3 alineatul 2litera c se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 3, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu urmatorul cuprins:. La articolul 6, dupa alineatul 4 se introduce un nou alineat, alineatul 5cu urmatorul cuprins:.

La articolul 9, alineatele 911 si 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul 10 alineatul 1litera b se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Garantiile constituite sub legeea prevazute la art.

La articolul 17, alineatele 4 si 5 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Noul grafic de esalonare se comunica contribuabilului prin decizia organului fiscal. IX 1 Prevederile art. VIII, inclusiv in situatia in care a fost emis acordul de principiu. VIII, emite, din oficiu, un nou acord de principiu. Pana la data refacerii graficului de esalonare, ratele datorate sunt cele din graficul catualizata esalonare existent.

X Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. La articolul 15 alineatul 1litera g se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Decizia constituie titlu de creanta si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr.

Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare se vireaza de lfgea de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta. XI 1 Pentru obligatiile fiscale restante la 31 augustpenalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:. Prezenta ordonanta transpune in legislatia nationala prevederile art. Principalele modificari la Codul […]. Log into your account.

A new EU agenda to ensure fair taxation of…. The total amount of VAT lost across…. Restituire Taxa auto, Taxa de poluare, Timbru de mediu 20 mai Despre cookie-uri Termeni si conditii Contact Publicitate Abonament.